LINE

คำศัพท์ทางประกันสำคัญที่ต้องรู้ แสงทอง

คำศัพท์ทางประกันสำคัญที่ต้องรู้ แสงทอง

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

สำหรับคนที่กำลังศึกษาเรื่องประกันรถ เพื่อต้องการทำประกันรถยนต์และเลือกซื้อได้อย่างคุ้มค่า คงเคยเจอคำศัพท์ประกันภัยบางคำที่คุ้นหู คุ้นตากันมาบ้าง แต่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำความเข้าใจและรู้เอาไว้ เพื่อที่จะได้หาข้อมูลและเลือกประกันรถที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ามากที่สุด วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าศัพท์ประกันภัยที่จำเป็นต้องรู้มีคำใดบ้าง และหมายความว่าอย่างไร

ศัพท์ประกันภัยที่คนทำประกันรถควรรู้

 1. กรมธรรม์ (Policy) หมายถึง หนังสือสัญญาข้อตกลงของผู้เอาประกัน กับ บริษัทประกันภัย ที่ออกโดยบริษัทประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุข้อตกลง เงื่อนไขและความคุ้มครองตามสัญญาประกัน ซึ่งรายละเอียดสำคัญที่ถูกระบุไว้ เช่น ประกันรถประเภทไหน ทุนประกันเท่าไร เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ถูกระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

 2. เลขที่กรมธรรม์ (Policy Number) หมายถึง รหัสที่ระบุว่าเป็นประกันรถประเภทไหน รวมไปถึงเป็นรหัสตัวแทนที่ขายและเลขรันนัมเบอร์

 3. ทุนประกัน (Sum Insured) คือ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้ให้กับผู้ทำประกันรถยนต์ ในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นและอยู่ในข้อตกลงตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุ ไว้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทประกันชดใช้ให้จะไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอา ไว้ในกรมธรรม์

 4. เบี้ยประกัน (Premium) คือ จำนวนเงินที่ผู้ทำประกันรถต้องจ่ายให้กับบริษัทประกัน เพื่อเป็นค่าทำประกันรถยนต์ เพราะสัญญาประกันรถเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ที่ทำประกันรถยนต์จะได้รับค่าสินไหมทดแทน แต่หากไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันหรือค้างชำระเบี้ยประกัน ทางบริษัทประกันอาจไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ จนกว่าจะจ่ายเบี้ยประกันตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

 5. ค่าสินไหมทดแทน (Claim Amount) คือ ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ทำประกันรถ ที่เรียกร้องจากบริษัทประกันภัยให้รับผิดชอบ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ และเป็นค่าเสียหายตามจริงเท่านั้น

 6. ผู้เอาประกัน (The Insured) หมายถึง ผู้ที่ทำประกันรถ ซึ่งมีหน้าที่จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน เพื่อรับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นทางผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องสิทธิ์ ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้ในส่วนอื่นๆ จากบริษัทประกันได้ แต่ต้องไม่เกินจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ทำ รวมไปถึงต้องเป็นไปตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

 7. ผู้รับประกัน (The Insurer) คือ บริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้รับประกันจะมีสิทธิรับค่าเบี้ยประกันและพิจารณารับประกันภัย รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งในส่วนของการชดใช้จากบริษัทประกันนั้น จะชดใช้เป็นเงินสด หรือการซ่อมแซมสิ่งของให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม รวมทั้งหาของชิ้นใหม่มาเปลี่ยนแทนที่ของเดิมที่เสียไปด้วย

 8. ผู้รับประโยชน์ (The Beneficiary) คือ บุคคลภายนอกกรมธรรม์ที่มีสิทธิได้รับค่าชดใช้จากบริษัทประกันในกรณีที่ รถยนต์ได้รับความเสียหาย ซึ่งปกติแล้วผู้รับประโยชน์จะเป็นชื่อเดียวกับผู้ที่เอาประกันรถ แต่ก็สามารถให้ผู้อื่นที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เป็นคนรับก็ได้เช่นกัน

 9. วินาศภัย หมายถึง ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถประเมินเป็นจำนวนเงินได้ รวมไปถึงความสูญเสียในสิทธิหรือผลประโยชน์อีกด้วย

 10. ประกันตัวผู้ขับขี่ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเป็นคดีความและถึงขั้นเสียชีวิต หากเราเป็นฝ่ายผิดและถูกควบคุมตัว ในส่วนนี้บริษัทประกันจะทำเรื่องประกันตัวผู้ขับขี่ เพื่อรอขึ้นศาลและต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไป

 11. ส่วนลดประวัติดี หมายถึง ส่วนลดที่ได้รับในกรณีที่รถที่ทำประกันรถยนต์ไม่เคยมีประวัติการเคลมรถมาก่อน หรือเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่ฝ่ายผิดในปีนั้นๆ ซึ่งในแต่ละปีจะได้รับส่วนลดที่ไม่เท่ากัน โดยในปีแรกจะได้รับส่วนลด 20% หากในปีต่อไปไม่มีประวัติการเคลมรถ ทางบริษัทประกันจะเพิ่มส่วนลดให้ 10% ทุกๆ ปี สูงสุดไม่เกิน 50%

 12. การต่ออายุ (Renewal) หมายถึง การต่ออายุของกรมธรรม์ประกันรถ เนื่องจากในแต่ละกรมธรรม์จะมีกำหนดระยะเวลาให้ความคุ้มครองเอาไว้ โดยมาตรฐานส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 1 ปี ซึ่งหากครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว ต้องทำการต่ออายุของกรมธรรม์เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองต่อไปนั่นเอง

 13. เลขตัวถัง หมายถึง เลขตัวถังประจำรถที่ระบุว่ารถยนต์คันนั้นผลิตที่ไหน ผลิตเมื่อไร รวมถึงรายละเอียดของรถยนต์คันนั้นๆ ด้วย ซึ่งในเรื่องของการเคลมประกันรถหรือแจ้งปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ เลขตัวถังมีความสำคัญเทียบเท่ากับเลขทะเบียนเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นเครื่องยืนยันที่ช่วยระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีอยู่จริง

 14. ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่ทางบริษัทประกันรถยนต์จะต้องชดเชยให้กับบุคคลภายนอก ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระทำของผู้เอาประกันรถ

จะเห็นได้ว่า ศัพท์ประกันภัยเหล่านี้มักพบเห็นได้บ่อย ซึ่งหลายคำนั้นมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ประกันภัยอีกมากมายที่ควรต้องศึกษาเอาไว้ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประกันรถมากขึ้น จะได้เลือกประกันรถที่เหมาะสมกับรถและไลฟ์สไตล์ของตัวเรามากที่สุด

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ประกันชั้นหนึ่งรับอายุรถสูงสุดกี่ปีundefined
23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ประกันชั้นหนึ่งรับอายุรถสูงสุดกี่ปี หากพูดถึงรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน แน่นอนว่าคงเต็มไปด้วยทั้ง รถใหม่ รถป้ายแดง รถมือสอง และ ถที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปี บางคันใช้มาแล้ว 5 ปี 7 ปี หรือ มากกว่า 10 ปีก็มี ซึ่งถือว่าเป็น รถเก่า แต่ก็ยังคงความเก๋า สามารถใช้งานได้ตามปกติ และยังคงทำประกันรถยนต์ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ใครหลายคนอาจสงสัยว่า หากต้องการ ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 จะสามารถทำได้เฉพาะ รถใหม่ รถป้ายแดง เท่านั้นจริงหรือ แล้วถ้าเป็น รถอายุ 5 ปี 10 ปี ขึ้นไป หรือ รถเก่า ประกันชั้น 1 ได้ไหม และจริง ๆ แล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 รถกี่ปี สามารถทำประกันรถยนต์ได้บ้าง และ รถกี่ปี ประกันชั้น 1 ไม่ได้บ้าง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ไหม จะเกิดอะไรขึ้นundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ไหม จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณละเลยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่คู่มือรถกำหนดไว้ จะส่งผลเสียให้กับรถของคุณแค่ไหน? มาดูกัน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีขับรถไม่ให้พลาดตกหลุมบ่อยๆundefined
26 กันยายน พ.ศ.2565

วิธีขับรถไม่ให้พลาดตกหลุมบ่อยๆ รู้หรือไม่ว่าการที่คุณขับรถตกหลุมบ่อบ่อยๆ นั้นมีผลเสียต่อรถยนต์ เช่น ส่งผลให้ยางรถยนต์เสียหายเมื่อได้รับแรงกระแทกจากการตกหลุมบ่ออย่างรุนแรงหรืออะไหล่ต่างๆ บริเวณช่วงล่างของรถยนต์หลุดออกได้

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ทำประกันสุขภาพกี่วันถึงใช้ได้undefined
24 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ทำประกันสุขภาพกี่วันถึงใช้ได้ ใครที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่และกำลังมองหาข้อมูลการทำประกันสุขภาพที่ดี และเหมาะสมกับตัวคุณเอง ลูกหลาน หรือพ่อแม่ ผู้ใหญ่ภายในบ้าน หากยังไม่ทราบว่าทำประกันสุขภาพกี่วันถึงใช้ได้ หรือไม่ทราบว่าจะเลือกทำแผนประกันสุขภาพอย่างไร แบบไหนถึงจะดี วันนี้บทความของเราจะมาให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันสุขภาพ ช่วยให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อแผน ประกันสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับตัวคุณเอง และในกรณีที่คุณอาจจะรีบใช้ประกันตรงนี้จะได้ทราบด้วยว่าทำประกันสุขภาพ กี่วันถึงใช้ได้จริง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

พวงมาลัยเพาเวอร์ผิดปกติมีอาการยังไงundefined
2 ตุลาคม พ.ศ.2565

พวงมาลัยเพาเวอร์ผิดปกติมีอาการยังไง พวงมาลัยเพาเวอร์คืออะไร พวงมาลัยเพาเวอร์ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ช่วยลดแรงหมุนพวงมาลัยแบบเก่า เพราะพวงมาลัยในสมัยก่อนการบังคับเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย พวงมาลัยจะรู้สึกหนักและหมุนได้ยาก จึงทำให้มีการพัฒนาพวงมาลัยเพาเวอร์ขึ้นมา โดยจะแบ่งประเภทพวงมาลัยเพาเวอร์ออกเป็นสองแบบ ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์จะมีแบบระบบไฟฟ้ากับระบบไฮดรอลิก

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันแมวเลือกยังไงundefined
23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

สำหรับทาสแมวทั้งหลายที่สนใจซื้อประกันมาดูแลลูกรักของคุณ ก็อาจจะมีคำถามสงสัยว่า ประกัน แมว ที่ไหน ดี อยากได้ประกันที่ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุม ในราคาสมเหตุสมผล จะดูเองก็ยังงง ๆ เพราะมีประกันหลายเจ้า หลายแผน เยอะแยะเต็มไปหมด หาข้อมูลจนตาลายแล้วก็ยังเลือกไม่ได้ แล้วสรุปต้องซื้อประกัน แมว ที่ไหน ดี เนี่ย ถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่ ตามเรามาเลย วันนี้เราจะมาแจกเทคนิคการเลือกประกันที่เหมาะกับคุณ รับรองว่าอ่านจบ คุณจะสามารถซื้อประกันให้ลูกรักของคุณได้ทันที

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561