LINE

ประกันอัคคีภัยบ้าน ที่พัก ที่อยู่อาศัย คอนโด อพาร์ตเมนต์

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย

บ้าน คือที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้อยู่อาศัย ปกป้องและทำให้สบายมอบความเป็นส่วนตัวให้ คำว่าบ้านอาจมีความหมายรวมถึงอาคารหรือห้องพักที่ใช้พักอาศัยด้วย หรือที่อยู่ บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ ถิ่นที่มีมนุษย์หรือคนอาศัยอยู่

การประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านและที่อยู่อาศัย?

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นการพัฒนารูปแบบ กรมธรรม์ประกันภัยแยกออกมาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ใช้อยู่ทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ ที่อยู่อาศัย ได้รับประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย ของตน โดยมีความคุ้มครองเพิ่มเติมมากขึ้นกว่ากรมธรรม์อัคคีภัยปกติ

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอะไรบ้าง

 1. ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
 2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 3. การระเบิดทุกชนิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
 5. ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ เช่น จากการชน หรือตกใส่, ตัวอากาศยาน หรือ ของที่ตกจากอากาศยาน, อากาศยาน ให้หมายรวมถึง จรวด และยานอวกาศด้วย
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อยการรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ แต่ไม่รวมถึง น้ำท่วม และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร
 7. ภัยจากลมพายุ
 8. ภัยจากน้ำท่วม หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งจะเป็นทางน้ำธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม
 9. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงน้ำท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ทั้งนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ
 10. ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายความรวมถึง น้ำฝน น้ำค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือ ฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ำจากเครื่องพรมน้ำหรือท่อน้ำอื่นๆ ที่เกิดเสียหายขึ้นเนื่องจากลูกเห็บโดยตรง

*** ความคุ้มครองภัยธรรมชาติตั้งแต่ข้อ 7-10 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

ภัยที่ซื้อเพิ่มเติมได้

 1. ภัยลมพายุ
 2. ภัยจากลูกเห็บ
 3. ภัยจากควัน
 4. ภัยแผ่นดินไหว
 5. ภัยน้ำท่วม
 6. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
 7. ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย
 8. ภัยระอุ
 9. ภัยระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด
 10. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผู้เอาประกันสามารถเลือกการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ คือ

 1. แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value)
 2. แบบการชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation หรือ New for Old)

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันสามารถเลือกการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ คือ

 1. การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงทรัพย์สิน มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หัก ด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความเสียหาย
 2. การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และ สถานที่ที่เกิดความเสียหาย

ประโยชน์เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ผู้เอาประกันสามารถเลือกการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ คือ

 1. ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองพื้นฐานเพิ่มขึ้น จากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ซึ่งให้ความ คุ้มครองพื้นฐานเพียง 3 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือ ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองพื้นฐานเพิ่มเป็น 6 ภัย ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
 2. ให้ประโยชน์กรณีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยคลาดเคลื่อน
  กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย = ถ้าหากจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะลดลงตามหลักการเฉลี่ย
  กรมธรรม์ ฯ ที่อยู่อาศัย = ถ้าหากจำนวนเงินเอาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากมูลค่าที่แท้จริง แต่ยังไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สิน เมื่อเกิดความเสียหายเพียงบางส่วน บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมเสมือนกับที่ได้ทำประกันไว้เต็มมูลค่า
  (หลักการเฉลี่ย หมายถึง ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินจะถือว่าผู้ เอาประกันภัยได้เอาประกันตัวเองในส่วนต่างนั้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนลดลงตามส่วน)
 3. เพิ่มเงื่อนไขให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
 4. ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนของ “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย” คือ เรื่องเบี้ยประกันภัย ยกตัวอย่าง เช่น บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีมูลค่า 1,000,000 บาท ทำประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยไว้เต็มมูลค่า คือ วงเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบบทั่วไป ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัย 900 บาท ต่อปี แต่สำหรับ “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย” ซึ่งให้ความคุ้มครองกว้างกว่าดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ผู้เอาประกันภัยก็จะจ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม คือ 900 ต่อปี หากเป็นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบบทั่วไป ผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้มีความคุ้มครองเท่ากับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยรวม 1,200 บาทต่อปีเท่ากับว่ากรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนี้ทำให้ประหยัดเบี้ยประกันได้ 300 บาท

ทำไมต้องทำประกันบ้าน?

ทำประกันอัคคีภัยไว้อุ่นใจกว่า บ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว แต่บ้านยังเป็นการลงทุนที่สำคัญมากสำหรับหลายๆ คน กว่าจะพร้อมมีบ้านเป็นของตนเอง คนปกติอย่างเราๆต้องเก็บหอมรอมริบเป็นเวลานานหลายปี ไล่ไปตั้งแต่หาเงินดาวน์ ผ่อนธนาคาร ตกแต่ง ต่อเติม ซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้ามาในบ้าน รวมๆ แล้วเป็นเงินมหาศาล บางคนแทบจะทุบกระปุกเอาเงินเก็บทั้งหมดมาลงกับบ้านก็มากมาย แล้วเราจะไม่หาหลักประกันอะไรให้กับการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตและที่พักพิงสำหรับครอบครัวเลยหรือ?จะให้เงินทั้งชีวิตหายไปในกองเพลิงต่อหน้าต่อตาได้อย่างไร โบราณว่าไว้โจรปล้น 10 ครั้ง ยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” แล้วถ้าเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับ “บ้านของเรา” โดยที่เราไม่มีประกันอัคคีภัย เราจะทำอย่างไร? การซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัย รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่เรารัก ไฟไหม้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ข้อมูลจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยระบุว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นในประเทศเราประมาณ 2,356 ครั้ง/ปี สาเหตุที่พบบ่อยมาจากความประมาท เช่น การสูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ การเผาขยะแล้วไม่ควบคุมดูแล การหุงต้มอาหารแล้วขาดความระมัดระวัง การใช้ฟิวส์ไม่ถูกกับขนาดกำลังไฟฟ้า รวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน สาเหตุลำดับถัดมาคือ อุบัติเหตุ เช่น ก๊าซหุงต้มรั่วไหลออกมาจนทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้และอาจระเบิด การจุดธูปเทียนบูชาพระ รวมถึง ไฟฟ้าลัดวงจร บ้านที่มีอายุมากเกิน10 ปี สายไฟภายในบ้านจะเสื่อมตามกาลเวลา บวกกับการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก กำลังไฟมาก ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้มากขึ้น พอไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟเกิดความร้อนสูงลุกไหม้บ้านอย่างรวดเร็ว จะเห็นว่าสาเหตุที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก ถึงแม้จะคิดว่าเราสามารถระวังหรือป้องกันได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ 100% แน่นอน เราระวังแต่คนอื่นอาจจะประมาท ซึ่งอาจเป็นคนในบ้านเราเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้าน ไม่ใช่แค่บ้านและที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่ทำประกันอัคคีภัยได้ยังมีโรงงาน อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โกดัง ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า ฯลฯ ดังนั้นให้แสงทองโบรคเกอร์ช่วยดูแลคุณเถอะครับ

ให้แสงทองโบรคเกอร์มีโอกาสดูแลคุณเรื่องประกันวินาศภัย

แสงทองโบรคเกอร์ยินดีที่จะนำความรู้และความสามารถมาแบ่งปันให้กับทุกๆคน และยินดีให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกับลูกค้าทุกท่าน และทบทวนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประกันวินาศภัย เพื่อพัฒนาบริการที่ดีและส่งต่อสิ่งดีๆต่อไป ทั้งนี้อย่าได้ลืมส่งต่อสิ่งดีๆความรู้ดีๆด้วยการกดแชร์ หรือเข้าไปที่เพจเฟสบุ๊คประกันภัยออนไลน์ของแสงทองโบรคเกอร์ เพื่อกดไลค์กดแชร์และติดตาม ข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษ

ข้อแนะนำในการเลือกทำประกันภัยที่อยู่อาศัย

ขอแนะนำให้ลูกค้าทุกคนได้สนใจทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายจะมีจำนวนเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้รับและหากจะให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นจากการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยดังกล่าว ขอแนะนำให้ประชาชนทำประกันระยะยาว 2 ปี หรือ 3 ปี ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับการทำประกันภัยระยะยาวอีกนั่นคือ หากทำประกันภัยระยะยาว 2 ปี บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยเท่ากับ 175 % ของเบี้ย ประกันภัย 1 ปี และหากทำประกันภัยระยะยาว 3 ปี บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัย 250 % ของเบี้ยประกันภัย 1 ปี จากตัวอย่างข้างต้นถ้าทำประกันภัยแบบ ต่ออายุปีต่อปีเป็นเวลา 3 ปี เบี้ยประกันภัย รวมจะเท่ากับ 2,700 บาท (ปีละ 900 บาท) ในขณะที่ทำประกันภัยแบบระยะยาว ระยะเวลาเอาประกัน 3 ปี จะจ่ายเบี้ยประกันเพียง 2,250 บาท (250 % ของ 900 บาท) ซึ่งเท่ากับประหยัดเบี้ยประกันภัยได้ 450 บาท ทั้งนี้ การทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยระยะยาวนี้สามารถทำได้สูงสุดถึง 30 ปี และจะได้รับประโยชน์จากการลดเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น


กดที่นี่เพื่อให้แสงทองโบรคเกอร์ดูแลคุณเป็นกรณีพิเศษทางไลน์ออฟฟิชเชี่ยล
โทรตอนนี้ 0841033339
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561