LINE

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง ประกันไกด์นำเที่ยว

ประกันภัยการเดินทางหรือการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางคือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

ประกันภัยการเดินทางสำหรับคนไทย


เช็คเบี้ยประกันการเดินทางทันที

Inbound Travel Insurance Thailand (Insurance for Foreigner)


Inbound Travel Insurance Thailand

Domestic Travel Insurance Thailand (Insurance for Foreigner)


Domestic Travel Insurance Thailand

ทำไมต้องทำประกันเดินทาง

ประกันเดินทางให้ความคุ้มครองกับตัวเราในหลายๆ ด้าน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ โดยสามารถเลือกทั้งความคุ้มครองแบบเป็นช่วงเวลา หรือแบบรายปี ซึ่งแบบหลังจะเหมาะกับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ สาเหตุที่ทำให้เราจำเป็นต้องทำประกันเดินทางคือ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง การทำประกันเดินทางจะช่วยบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเกิดประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ โดยหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เสียชีวิตในต่างประเทศ ประกันเดินทางได้ให้วงเงินคุ้มครองชีวิตและวงเงินในการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย ช่วยให้ไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายกับคนข้างหลัง อีกทั้งเมื่อทำประกันเดินทาง บริษัทประกันมักมี Call Center ที่ช่วยดูแลและให้ข้อมูลกับเราเมื่ออยู่ในต่างประเทศ ช่วยให้อุ่นใจได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

นอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพแล้ว ประกันเดินทางยังให้ความคุ้มครองกรณีที่การเดินทางล่าช้า การถูกเลื่อนการเดินทาง การพลาดเที่ยวบิน การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง หรือการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ซึ่งวงเงินชดเชยจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือกทำ ทั้งนี้ประกันเดินทางบางแบบจะให้ความคุ้มครองในกลุ่มนี้มาเลย ขณะที่ประกันเดินทางบางแบบจะให้เราเลือกว่า ต้องการได้รับความคุ้มครองในกลุ่มนี้หรือไม่ ซึ่งจริงๆ แล้ว ค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมของประกันกลุ่มนี้ก็เป็นจำนวนเงินไม่มากเพียงหลักร้อยบาท จึงอยากแนะนำให้ทำประกันกลุ่มนี้เพิ่มเติมเข้าไป

ประกันภัยการเดินทางเหมาะกับใคร

ผู้ที่ควรทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ได้แก่ บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น

ประเภทของประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทดังนี้

 1. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
 2. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

ให้ความคุ้มครองคล้ายกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคือ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายต้องเข้ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และยังรวมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย แต่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยเฉพาะในระหว่างระยะเวลาการเดินทางเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในประเทศ และนอกประเทศไทยตามเส้นทางที่ระบุไว้ (ซึ่งจะคุ้มครองการเดินทางของผู้เอาประกันภัยแบบทั้งรายเดียวหรือรายกลุ่ม)

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2556 ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์ประกันภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทาง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาท ดังนี้
 2. ความคุ้มครองการประกันภัยการเดินทางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  การเสียชีวิต100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  การสูญเสียมือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 2 ข้าง100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
การคุ้มครองความเสียหายอื่นๆ นอกเหนืออุบัติเหตุในการเดินทาง

การประกันภัยการเดินทางเป็นแบบการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท

ในปัจจุบันผู้รับประกันภัยหลายรายได้พัฒนารูปแบบการรับประกันภัยการเดินทางใหม่ๆ ขึ้น โดยขยายความคุ้มครองเป็นเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม เช่น

 1. การสูญเสียและความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 2. การยกเลิก การหยุดชะงักการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้า ความล่าช้าของเที่ยวบิน
 3. การสูญเสียเงินส่วนตัว การสูญเสียเอกสารเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
 5. การเคลื่อนย้าย หรือส่งศพกลับประเทศ
 6. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ข้อยกเว้นที่บริษัทไม่คุ้มครองอย่างไรบ้างในการประกันภัยการเดินทาง

การประกันภัยการเดินทางเป็นแบบการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท

การประกันภัยการเดินทาง จะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิเช่น

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การแท้งลูก
 4. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
 5. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
 6. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
 7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น
 8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์
ติดต่อสอบถามเรื่องประกันภัย
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

เลขทะเบียน :0105560072116

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
เลขทะเบียน :0105560072116
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561