LINE

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : ทีมรับรอง เซ็นแบบวิศวกรรมของแสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟ ได้ที่มีพื้นที่ต่อ เนื่องติดต่อกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบ หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า ให้ครอบคลุมพื้นที่นั้น

โรงงานที่มีพื้นที่จัดเก็บวัตถุติดไฟได้ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ การติดตั้งระบบหัว กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตัวอย่างมาตรฐานสากลที่เป็นที่ ยอมรับ เช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems

การติดตั้งระบบหัวกระจายดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม

การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ เช่น ห้อง หม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพื้นที่ เหล่านั้นเสียหาย

การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับสำหรับการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA 13 แบ่งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติออกเป็น ๔ ประเภทคือ (๑) ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System), (๒) ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System), (๓) ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System), และ (๔) ระบบเปิด (Deluge System)

ระบบท่อเปียก

ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ระบบนี้เหมาะสมที่จะติดตั้งโดยทั่วทุกพื้นที่ภายในอาคาร เพราะระบบจะมีน้ำอยู่ในเส้นท่อ ตลอดเวลา เมื่อใดที่เกิดเพลิงไหม้ หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่เหนือบริเวณนั้นจะแตกและ ฉีดน้ำออกมาดับเพลิงทันที ทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงานของระบบนี้จะถูกควบคุมด้วยวาล์วควบคุมระบบท่อเปียก (Wet Pipe Alarm Valve) เมื่อมีหัวกระจายน้ำดับเพลิงในระบบทำงานมีน้ำไหล วาล์วควบคุมระบบท่อเปียกจะมี การส่งเสียงดังเพื่อทำให้ทราบว่า มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

ระบบท่อแห้ง

ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) ระบบนี้ภายในท่อจะไม่มีน้ำอยู่เลยแต่จะอัดด้วยอากาศหรือก๊าซไนโตรเจนที่ความดัน ทำงาน ระบบจะถูกควบคุมการทำงานด้วยวาล์วควบคุมระบบท่อแห้ง (Dry Pipe Alarm Valve) เมื่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงแตกออก ความดันของก๊าซในท่อจะลดลงจนถึงจุดทำงาน วาล์วควบคุมแบบท่อแห้งจะเปิดออกทำให้น้ำไหลเข้าไปในเส้นท่อ ระบบนี้เหมาะที่จะติดตั้ง สำหรับพื้นที่ป้องกันที่มีอุณหภูมิโดยทั่วไปต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งหากมีน้ำจะทำให้เกิดการแข็งตัว ของน้ำในเส้นท่อเป็นเหตุให้ระบบเสียหายได้

ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า

ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า ระบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันที่ต้องการหลีกเลี่ยงความบกพร่องทางกลของระบบท่อ และหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อาจฉีดน้ำโดยที่ไม่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือ อุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงเสียหาย ภายในเส้นท่อจะไม่มีน้ำดับเพลิงอยู่เช่นเดียวกับระบบท่อแห้ง ระบบจะถูกควบคุมด้วยวาล์วควบคุม (Pre-Action Control Valve) วาล์วควบคุมจะเปิดออก ปล่อยให้น้ำไหลเข้าไปในท่อ เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ได้

ระบบเปิด

ระบบเปิด (Deluge System) ระบบนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่เพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ รุนแรง เช่น พื้นที่เก็บของเหลวไวไฟ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน เป็นต้น การติดตั้งหัวกระจาย น้ำดับเพลิงจะเป็นแบบเปิด (Open Sprinkler) หรือ หัวฉีดน้ำฝอยดับเพลิง (Water Spray Nozzle) เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมกันทุกหัวจึงจะสามารถดับไฟที่เกิดขึ้นได้ทันที การออกแบบ ระบบนี้จะใช้ร่วมกันกับมาตรฐาน NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติจะต้องทำการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ นั้นๆ ซึ่งเรียกว่าพื้นที่ครอบครอง มาตรฐาน NFPA 13 แบ่งพื้นที่ครอบครองออกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย (Light Hazard), (๒) พื้นที่ครอบครองอันตราย ปานกลาง (Ordinary Hazard), และ (๓) พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก (Extra Hazard) การติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับพื้นที่จัดเก็บสินค้า อาจติดตั้งที่หลังคาของอาคาร เก็บสินค้าอย่างเดียวในกรณีที่การจัดเก็บวัตถุไม่ได้กองเก็บสินค้าบนชั้นวาง (Rack) อย่างไร ก็ตาม ในกรณีที่มีการจัดเก็บวัตถุบนชั้นวาง อาจจำเป็นต้องมีการติดตั้ง In-Rack Sprinkler ทำงานร่วมกับหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งที่หลังคา

หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งในระบบดับเพลิงมีได้หลายลักษณะ หัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจเป็นลักษณะหัวคว่ำ (Pendent) หรือหัวหงาย (Up-Right) ก็ได้ ในกรณีที่เป็นระบบเปิด (Deluge System) หัวกระจายน้ำดับเพลิงจะเป็นแบบเปิด ซึ่งเรียกว่าหัวฉีดน้ำฝอยดับเพลิง (Water Spray Nozzle) หัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับใช้ในพื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย โดยปกติจะมีขนาด รูออริฟิซ (Orifice) เท่ากับ ๑/๒ นิ้ว เรียกว่า Standard Orifice อย่างไรก็ตามในกรณีที่พื้นที่ ครอบครองเป็นแบบอันตรายปานกลางหรืออันตรายมาก หรือเป็นหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ ติดตั้งในพื้นที่จัดเก็บสินค้า (Warehouse Storage) อาจจำเป็นต้องเลือกใช้หัวกระจายน้ำดับ เพลิงที่มีขนาดรูออริฟิซใหญ่ขึ้นเป็นแบบ Large Drop ขนาดรูออริฟิซ ๑๗/๓๒ ถึง ๕/๘ นิ้ว หรือแบบ ESFR (Early Suppression Fast Response) ขนาดรูออริฟิซ ๓/๔ นิ้วก็ได้ ตามความเหมาะสมตามที่กำหนดในมาตรฐาน NFPA 13

รับคำปรึกษาฟรี ติดต่อสอบถามโปรโมชั่นหรือราคาบริการพิเศษได้ที่ ค่าเซ็นแบบวิศวกร หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ประกันชั้น 1 กับ ประกันชั้น 2 ต่างกันอย่างไรundefined
23 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ประกันชั้น 1 กับ ประกันชั้น 2 ต่างกันอย่างไร หลายคนอาจจะยังคงสับสนลังเลว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้นไหนให้แก่รถของคุณดี ซึ่งในปัจจุบันนี้มีประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองหลากหลาย และมีเบี้ยประกันแตกต่างกันไปตามความคุ้มครองของตัวประกัน บางคนอาจจะยังลังเลว่า ถ้าหากต้องการความคุ้มครองครอบคลุมเกือบทุกด้านแล้ว ควรเลือกประกันชั้น 1 หรือใช้เพียงประกันชั้น 2 ก็พอแล้ว และประกันชั้น 1 กับ ประกันชั้น 2 นั้นแตกต่างกันอย่างไร ละควรเลือกอย่างไร เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณที่สุด

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีขับรถขึ้นลงเขาอย่างปลอดภัยundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วิธีขับรถขึ้นลงเขาอย่างปลอดภัย หน้าหนาวเริ่มใกล้เข้ามา จุดหมายปลายทางของใครหลายๆ คนอาจจะเป็นการพาตัวเองไปขับรถขึ้นเขาสัมผัสไอหมอกหนาๆ ที่ยอดดอยดูสักครั้ง แต่กว่าจะไปถึงปลายทางนั้น ระหว่างทางขึ้นเขาลงดอยล้วนเต็มไปด้วยความโค้งและชัน อาจจะเป็นเรื่องน่าหวั่นสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยขับ แต่แท้จริงแล้วนั้นไม่ได้ยากเกินกว่าที่หลังพวงมาลัยจะควบคุม

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

5 เหตุผลทำไมต้องเลือกวิริยะประกันภัย ช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินundefined
27 มีนาคม พ.ศ.2566

คุณเบื่อกับการจ่ายเบี้ยประกันแพงๆ ไหม? คุณต้องการผู้ให้บริการประกันภัยที่เสนอทางเลือกความคุ้มครองที่ครอบคลุมในราคาที่แข่งขันได้หรือไม่? อย่ามองข้ามวิริยะประกันภัย 5 เหตุผลที่เลือกวิริยะประกันภัยสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

วิธีปรับกระจกลดจุดบอดสายตาundefined
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วิธีปรับกระจกลดจุดบอดสายตา “ความปลอดภัย” คือสิ่งแรกที่ควรคำนึงไว้ตลอดเมื่อคุณขับรถอยู่บนท้องถนน โดยวิธีง่ายๆ ในการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและผู้ร่วมทางเดียวกันคือการปรับกระจกเพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพที่ชัดเจน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่undefined
1 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ ใบขับขี่ถือว่าเป็นสาระสำคัญในการทำประกันภัย เพราะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้เอาประกันภัยนั้นมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

มาตรฐานขั้นต่ำค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรของบุคคลภายนอกundefined
13 ธันวาคม พ.ศ.2563

บริษัทประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561