LINE

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

ประเภทความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลักๆจะเป็นความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกแต่ทั้งนี้ก็มีคุ้มครองเราด้วยเช่นกันตามประเภทของประกันภัยภาคสมัครใจ

ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจํานวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจํานวน 100,000 บาทต่อคน และ 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้จํานวนเงินจํากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรร ม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจํานวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจํานวน 200,000 บาทต่อครั้ง

ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์

ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ โดยมีจํานวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจํานวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท) ทั้งนี้การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจํานวนเงินจํากัดความรับผ ิดต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มการประกันภัย เว้นแต้รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า

ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่ถูกไฟไหม้ หรือสูญหายไป ไฟไหม้ในที่นี้ หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเองหรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเ หตุอื่น

การสูญหายในที่นี้ รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์ ที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำดังกล่าวนั้น

ความคุ้มครองเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ความคุ้มครองหลักๆ

ความคุ้มครองเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ในรถหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ โดยอุบัติเหตุ

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ เพื่อผู้ขับขี่และ/ หรือผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ซึ่งได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

การประกันตัวผู้ขับขี่

การประกันตัวผู้ขับขี่บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจมีกี่ประเภท

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยมีความคุ้มครองหลัก ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายน อก ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

เป็นแบบคุ้มครองภัยเฉพาะที่พัฒนาใช้งานขึ้นมาในภายหลัง แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

 • แบบประกัน 2 พลัส (2+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพ าหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้
 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • แบบประกัน 3 พลัส (3+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพ าหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้
  • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

ให้โอกาสแสงทองโบรคเกอร์ช่วยดูแลคุณเรื่องประกันภัยรถยนต์เถอะครับ

ถ้าคุณกำลังหาประกันภัยรถยนต์ราคาถูก คุ้มค่า มั่นใจหายห่วง คุณมาถูกที่ถูกเวลาแล้วครับ เพียงแค่ติดต่อเราและส่งสำเนากรมธรรม์เดิมและสำเนาทะเบียนรถมาให้แสงทองโบรคเกอ ร์เช็คให้ ได้ราคาถูกกว่าอย่างแน่นอน เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์จากหลายบริษัทชั้นนำได้กับแสงทองโบรคเกอร์ เช่น บริษัทประกันภัยวิริยะ สินมั่นคง ทิพย กรุงเทพ เมืองไทย และบริษัทอื่นๆอีกมากมาย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

เคล็ดลับในการเลือกรถบ้านที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณundefined
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รถบ้านหรือที่เรียกว่ารถสันทนาการ (RV) เป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่ให้ทั้งการขนส่งและที่พักที่สะดวกสบาย ด้วยรถบ้าน คุณสามารถเดินทางอย่างมีสไตล์และสะดวกสบาย และเพลิดเพลินกับอิสระของถนนที่เปิดโล่ง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประโยชน์ของประกันครอบครัว ปกป้องคนที่คุณรัก แสงทองโบรกเกอร์undefined
4 มิถุนายน พ.ศ.2566

ค้นพบประโยชน์ของการประกันครอบครัวและการปกป้องคนที่คุณรัก แสงทองโบรคเกอร์นำเสนอโซลูชั่นการประกันที่ครอบคลุมเพื่อรับประกันความเป็นอยู่และความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวคุณ ติดต่อเราวันนี้!

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ประกันภัยชั้น 1 - ค้นพบทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด แสงทองโบรกเกอร์undefined
30 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุด และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แสงทองโบรกเกอร์ จำกัด ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโซลูชันการประกันส่วนบุคคล!

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ต่อประกันรถ NETA V (เนต้าวี) คุ้มภัยโตเกียวมารีนundefined
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ต่อประกันรถยนต์ NETA V รับประกันภัยโดยคุ้มภัยโตเกียวมารีน ช่องทางพิเศษ ซึ่งแสงทอง โบรคเกอร์เสนอและจัดทำกรมธรรม์ประกันรถ NETA V สะดวกสบาย บริการคุณภาพ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ต่อประกันที่ดีที่สุด

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

เทคนิคลับการดูแลรถยนต์ไฮบริดundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

เทคนิคลับการดูแลรถยนต์ไฮบริด สำหรับผู้ที่กำลังใช้รถยนต์ไฮบริดอยู่หรือที่กำลังตัดสินใจซื้อมาใช้ สิ่งสำคัญในการใช้รถยนต์ไฮบริดนั้นก็คือต้องทำความเข้าใจถึงวิธีการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ไฮบริดว่ามีอะไรบ้าง มาดูกันเลย ว่ารถยนต์ไฮบริดนั้นหลักๆ แล้วควรดูแลส่วนใดบ้าง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รถสปอร์ตสุดเท่ Lamborghini Huracanundefined
10 มีนาคม พ.ศ.2566

Lamborghini Huracan เป็นซูเปอร์คาร์เครื่องยนต์วางกลางที่ผลิตโดย Lamborghini ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลี เปิดตัวในปี 2014 เพื่อแทนที่ Gallardo Huracan เป็นตัวแทนของรถสปอร์ตสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่มรถสปอร์ตสมรรถนะสูงของ Lamborghini

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561