LINE

พ.ร.บ.รถยนต์เคลมสิ่งนี้ได้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้

พ.ร.บ.รถยนต์เคลมสิ่งนี้ได้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอสิ่งที่ดีที่สุด

วันที่เผยแพร่: 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เชื่อว่าผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ มีความสำคัญต่อรถยนต์อย่างไร ซึ่งนอกจากคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นอีกด้วย วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันว่า พ.ร.บ. รถยนต์ ที่เราต่อกันทุกปีนี้คุ้มครองอะไรบ้าง และสามารถเคลมอะไรได้บ้าง

รู้หรือไม่ พ.ร.บ. รถยนต์ เคลมอะไรได้บ้าง

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำและมีไว้ติดรถยนต์ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะสามารถเคลม พ.ร.บ. รถยนต์ หรือเบิกประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ได้ ดังนี้

 • ค่าเสียหายเบื้องต้น (สามารถเคลมได้ โดยยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด)

 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ โดยสามารถเบิกได้สูงสุด 30,000 บาท

 • กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (พิการ) สามารถเบิกได้สูงสุด 35,000 บาท

 • โดยในกรณีที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 รูปแบบ จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

 • ค่าเสียหายส่วนเกิน ในส่วนนี้จะจ่ายหลังจากที่พิสูจน์ความผิดแล้ว โดยบริษัทประกันของฝ่ายที่ผิดจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทของผู้ประสบภัย ซึ่งแบ่งเป็นกรณีดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล รวมค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 80,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จะจ่ายชดเชยให้ทั้งหมดเป็นจำนวน 300,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วย

 • ค่าสินไหมทดแทน (กรณีที่เป็นฝ่ายถูก) ในกรณีที่ผู้ประสบภัยพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) สูงสุดคนละ 80,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร คนละ 500,000 บาท

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชยคนละ 250,000 บาท

 • กรณีสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยคนละ 200,000 บาท

 • ทุพพลภาพถาวร (ในกรณีนี้หมายถึง ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) ได้รับเงินชดเชยคนละ 300,000 บาท

 • กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

เอกสารในการเคลม พ.ร.บ. รถยนต์

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย (หากอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ
 • สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่)
 • ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถยนต์

กรณีบาดเจ็บ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • ใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

กรณีทุพพลภาพ

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบเหตุ
 • ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการเป็นผู้พิการ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบเหตุได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน

 • ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย

หากไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ จะเป็นอย่างไร

หากฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือไม่ได้ทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ขาดจะเท่ากับการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีบทลงโทษ ดังนี้

 • หากรถไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ หรือไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ หากประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ
 • ในกรณีที่คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด หากต้องทำการเบิกหรือเคลมค่ารักษาพยาบาลสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อน ระหว่างที่รอผลการพิสูจน์ว่าผิดหรือถูก
 • ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจะมาไล่เบี้ยคุณ และบวกเงินเพิ่มอีก 20% พร้อมกับค่าปรับที่นำรถ ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ หรือไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ มาใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 • ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ หากถูกตำรวจจับจะต้องเสียค่าปรับป้ายวงกลมจำนวน 400-1,000 บาท และเมื่อไปต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ อีกครั้งจะต้องเสียค่าปรับดอกเบี้ยอีกเดือนละ 1% หากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 3 ปี ทะเบียนรถยนต์จะถูกระงับการใช้งานและโดนค่าปรับอีก 1,000 บาท

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

รีเจเนเรทิฟเบรกกิ้งคืออะไรundefined
1 ตุลาคม พ.ศ.2565

รีเจเนเรทิฟเบรกกิ้งคืออะไร REGENERATIVE BRAKING การเบรกแบบสร้างใหม่ ก็คือ การเหยียบเบรกที่สร้างพลังงานจลน์ โดยรถของคุณใช้พลังงานที่ผลิตขึ้นเมื่อเบรก แล้วใช้งานเลยหรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในภายหลัง ซึ่ง REGENERATIVE BRAKING การเบรกแบบสร้างใหม่ ได้มีการพัฒนามานานหลายทศวรรษนับตั้งแต่ปี 1967 เป็นต้นไป กระบวนการนี้ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างการเบรกและส่งกลับไปยังแบตเตอรี่ของรถยนต์ โดย REGENERATIVE BRAKING การเบรกแบบสร้างใหม่ ได้รับความนิยมจากความต้องการรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

บริการพื้นฐานที่ควรเช็คก่อนซื้อประกันundefined
18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

บริการพื้นฐานที่ควรเช็คก่อนซื้อประกันนอกเหนือจากความคุ้มครองตามลำดับชั้นของประกันภัยแล้ว สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกประกันภัยรถยนต์ด้วยเหมือนกัน คือบริการพื้นฐานที่จะได้รับหลังคุณเป็นเจ้าของกรมธรรม์ ซึ่งก็คล้าย ๆ กับบริการหลังการขายเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั่นแหละ

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ดัชนีระบุความเร็วยางคืออะไรมีไว้ทำไมundefined
25 กันยายน พ.ศ.2565

ดัชนีระบุความเร็วยางคืออะไรมีไว้ทำไม ในปัจจุบันยางรถยนต์รุ่นใหม่จะมีข้อมูลดัชนีระบุสัญลักษณ์ความเร็วยางที่บ่งบอกถึงสมรรถนะของยาง กล่าวได้ว่าเป็นสมรรถนะความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรับได้ ซึ่งสัญลักษณ์ความเร็วยางไม่ได้หมายความว่ารถจะได้รับการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความเร็วสูงสุดที่ยางมีขีดความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือขึ้นอยู่กับสภาพถนน

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารundefined
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจำและมีการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและที่ใช้กับเครื่องจักรหรือมีระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

ทเ

ทีมรับรอง เซ็นแบบวิศวกรรมของแสงทองโบรคเกอร์

ต่อประกันรถ BYD ATTO 3 วิริยะประกันภัย ราคาพิเศษundefined
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

การต่อประกันรถยนต์ BYD ATTO 3 ความคุ้มครองที่เหมาะสม วิริยะประกันภัยผ่านช่องทางพิเศษที่แสงทอง โบรคเกอร์ เพื่อรับประสบการณ์ที่ครอบคลุมและคุ้มค่า

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รับเซ็นต์แบบเครื่องจักรundefined
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

รับเซ็นต์แบบเครื่องจักร แผนผังโรงงาน แปลนโรงงาน วิศวกรควบคุม วิศวกรทุกระดับ เซ็นแบบวิศวกรวุฒิวิศวกร โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ ไฟฟ้า ทั่วประเทศ

ทแ

ทีมงานวิศวกร แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561