LINE

พ.ร.บ.รถยนต์เคลมสิ่งนี้ได้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้

พ.ร.บ.รถยนต์เคลมสิ่งนี้ได้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้

ปแ

ชื่อผู้แต่ง : ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ให้แสงทองโบรคเกอร์เสนอราคาที่ถูกใจที่สุด

วันที่เผยแพร่: 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เชื่อว่าผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ มีความสำคัญต่อรถยนต์อย่างไร ซึ่งนอกจากคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นอีกด้วย วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันว่า พ.ร.บ. รถยนต์ ที่เราต่อกันทุกปีนี้คุ้มครองอะไรบ้าง และสามารถเคลมอะไรได้บ้าง

รู้หรือไม่ พ.ร.บ. รถยนต์ เคลมอะไรได้บ้าง

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำและมีไว้ติดรถยนต์ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะสามารถเคลม พ.ร.บ. รถยนต์ หรือเบิกประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ได้ ดังนี้

 • ค่าเสียหายเบื้องต้น (สามารถเคลมได้ โดยยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด)

 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ โดยสามารถเบิกได้สูงสุด 30,000 บาท

 • กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (พิการ) สามารถเบิกได้สูงสุด 35,000 บาท

 • โดยในกรณีที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 รูปแบบ จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

 • ค่าเสียหายส่วนเกิน ในส่วนนี้จะจ่ายหลังจากที่พิสูจน์ความผิดแล้ว โดยบริษัทประกันของฝ่ายที่ผิดจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทของผู้ประสบภัย ซึ่งแบ่งเป็นกรณีดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล รวมค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 80,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จะจ่ายชดเชยให้ทั้งหมดเป็นจำนวน 300,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วย

 • ค่าสินไหมทดแทน (กรณีที่เป็นฝ่ายถูก) ในกรณีที่ผู้ประสบภัยพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) สูงสุดคนละ 80,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร คนละ 500,000 บาท

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชยคนละ 250,000 บาท

 • กรณีสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยคนละ 200,000 บาท

 • ทุพพลภาพถาวร (ในกรณีนี้หมายถึง ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) ได้รับเงินชดเชยคนละ 300,000 บาท

 • กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

เอกสารในการเคลม พ.ร.บ. รถยนต์

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย (หากอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ
 • สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่)
 • ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถยนต์

กรณีบาดเจ็บ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • ใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

กรณีทุพพลภาพ

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบเหตุ
 • ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการเป็นผู้พิการ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบเหตุได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน

 • ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย

หากไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ จะเป็นอย่างไร

หากฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือไม่ได้ทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ขาดจะเท่ากับการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีบทลงโทษ ดังนี้

 • หากรถไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ หรือไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ หากประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ
 • ในกรณีที่คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด หากต้องทำการเบิกหรือเคลมค่ารักษาพยาบาลสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อน ระหว่างที่รอผลการพิสูจน์ว่าผิดหรือถูก
 • ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถจะมาไล่เบี้ยคุณ และบวกเงินเพิ่มอีก 20% พร้อมกับค่าปรับที่นำรถ ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ หรือไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ มาใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 • ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ หากถูกตำรวจจับจะต้องเสียค่าปรับป้ายวงกลมจำนวน 400-1,000 บาท และเมื่อไปต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ อีกครั้งจะต้องเสียค่าปรับดอกเบี้ยอีกเดือนละ 1% หากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 3 ปี ทะเบียนรถยนต์จะถูกระงับการใช้งานและโดนค่าปรับอีก 1,000 บาท

ทำประกันภัยรถยนต์ วิริยะ กรุงเทพ คุ้มภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์ผ่านแสงทองโบรคเกอร์ มีส่วนลดสุดพิเศษ ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่คุ้มค่า ที่แสงทองโบรคเกอร์เรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือ คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อปรึกษา ออนไลน์

ใหม่!!! โปรโมชั่นประกันภัย สำหรับท่านลูกค้าคนพิเศษ โปรโมชั่นสิทธิจำนวนจำกัด!!! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะคุณ รับส่วนลดสุดพิเศษจากเบี้ยสุทธิ!!! (รวมส่วนลดพิเศษจากบริษัทประกันภัยทุกอย่าง อาทิเช่น ส่วนลดกล้อง แอป ประวัติดี เป็นต้น) ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเห็นข้อความนี้ ติดต่อเลยทันที บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

บทความยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่สนใจ

ประกันภัยคุ้มครองตอนไหนundefined
24 กันยายน พ.ศ.2565

ประกันภัยคุ้มครองตอนไหน ประกันภัยคุ้มครองตอนไหนทุกคนสงสัยใช่หรือไม่ว่าแจ้งทำประกันไปตอน 10 โมงแล้วคุ้มครองเมื่อไหร่ล่ะ ทุกคนอาจจะสงสัย แสงทอง โบรคเกอร์ จะมาให้คำตอบท่านเอง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รถยางแตกควรทำยังไงundefined
2 ตุลาคม พ.ศ.2565

รถยางแตกควรทำยังไง รถยนต์ยางแตกเป็นเหตุที่ผู้ขับขี่ทุกคนไม่คาดฝันและไม่ทันได้ตั้งตัวแน่นอน ปัญหารถยางแตก อาจทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมสถานการณ์ได้ยากลำบาก ทั้งจากอาการตกใจและการเคลื่อนไหวของรถที่ผิดปกติทันที เชื่อว่าผู้ขับขี่หลายๆ คน เคยพบเห็นรถยนต์ยางแตกบนท้องถนนบ่อยครั้งและปัญหารถยางแตกมักก่อให้เกิดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวถ้าหากผู้ขับขี่สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ รวมทั้งป้องกันไม่ให้ปัญหายางแตกเกิดขึ้นได้อีกด้วย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากเลยทีเดียว

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายไหมundefined
18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายไหม ในปัจจุบันมีสถิติการออกรถใหม่ป้ายแดงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผู้ขับขี่หลายคนที่ยังไม่มีใบขับขี่ อาจจะด้วยหลายๆ สาเหตุ ทั้งรอคิวสอบใบขับขี่หรืออยู่ในช่วงหัดขับรถเพื่อเตรียมตัวไปสอบ จนเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า ถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น คนขับไม่มีใบขับขี่ ระกันจะจ่ายไหม? วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันว่า หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ประกันรถที่ทำอยู่จะจ่ายชดเชยให้หรือไม่

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ก่อนออกเดินทางวันหยุด ห้ามลืมอะไรundefined
26 กันยายน พ.ศ.2565

ก่อนออกเดินทางวันหยุด ห้ามลืมอะไร ใกล้วันหยุดยาว บนถนนก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดไปหาคนที่รักหรือเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ในขณะที่ผู้คนขับขี่ออกไปเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนฝูงในช่วงวันหยุด นอกจากการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่ควรเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เพื่อให้การเดินทางได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรคระหว่างการเดินทาง

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

ค่าเซ็นแบบวิศวกรสิ่งแวดล้อมundefined
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ค่าเซ็นแบบวิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนผังโรงงาน วิศวกรควบคุม วิศวกรทุกระดับ เซ็นแบบวิศวกรวุฒิวิศวกร โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ ไฟฟ้า ทั่วประเทศ

ทแ

ทีมงานวิศวกร แสงทองโบรคเกอร์

การวางพระหน้ารถundefined
25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

การวางพระหน้ารถ ความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวพุทธโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเดินทางไปไหนมาไหน มักกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง บางคนอาจจะยกมือไหว้แม่ย่านาง บางคนอาจจะมีเครื่องรางของขลังพกติดไว้ในรถ รวมถึงบางคนอาจนำพระมาตั้งหรือวางที่หน้ารถ เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอย่างปลอดภัย

ปแ

ประกันภัย แสงทองโบรคเกอร์

รวมบทความมีสาระความรู้ประโยชน์จากแสงทอง โบรคเกอร์
เกี่ยวกับเรา

แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ

Copyright © SINCE 2017

Saengthong Broker Company Limited

ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561

เลขทะเบียน :0105560072116

ติดต่อที่อยู่

บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด

1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: (+66)20208318

ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ
เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561